Användarvillkor & Integritetspolicy

Användarvillkor - Summering:

På Lifecaddy jobbar läkare, patienter, ingenjörer och tekniker med ett mål om att individen ska kunna hantera sin hälsoinformation på ett säkert och tryggt sätt. Vi använder tvåstegsverifiering via BankID för att säkerställa din identitet och krypterar all personlig information, även för oss som arbetar med Lifecaddy.

Vi är själva patienter och användare. Därför är det viktigt att vi alla förstår vad det innebär att använda vår produkt.

Vi ställer inte diagnoser eller ersätter vård

Användning av Lifecaddy är endast avsett som ett hjälpmedel för Kontoinnehavaren och för att underlätta då du är i kontakt med en vårdgivare. Lifecaddy hjälper dig att på ett smart sätt organisera och använda din hälsoinformation men ställer inte diagnoser, behandlar, kurerar eller ersätter medicinskt vård.

Använd Lifecaddy ansvarsfullt

Det är viktigt att du följer lagar och våra uppsatta regler. Du äger och ansvarar själv för att informationen om dig själv är riktig. Om du lägger till familjemedlemmar är du ansvarig för att inhämta deras medgivande till att spara information om dem. För att kunna använda Lifecaddy måste du ha ett giltigt BankID och vara över 16 år.

Användarvillkor - Fullständig version

Dessa användarvillkor gäller mellan Lifecaddy Health Operations AB, org.nr. 559237-1685, Besöksadress Munkbron 11, 111 28 Stockholm, support@lifecaddyhealth.com ("Lifecaddy”) och den kund som registrerar sig som kontoinnehavare ("Kontoinnehavaren") avseende Lifecaddys tillhandahållande av konto ("Konto") och tillhörande tjänster på den tekniska plattformen för Kontoinnehavare som Lifecaddy tillhandahåller genom applikationer för iOS och Android (“Appen”) samt på webbplatsen www.lifecaddyhealth.com

1. Allmänna bestämmelser kring ingående i avtal

1.1 Kontoinnehavaren träffar avtal med Lifecaddy Health Operations genom att skapa ett Konto, enligt vid var tid gällande anvisningar i Appen (“Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat Konto i Appen. Genom sådan registrering accepterar Kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor samt gällande integritetspolicy.

1.2 Tecknande av Avtal och registrering av Konto och efterföljande inloggning kräver att kunden uppfyller kraven a) samt b) enligt nedan

a) förfogar över ett BankID för identifikation

b) är minst sexton (16) år gammal.

2. Tjänste- och produktbeskrivning

2.1 Lifecaddy är en plattform som skapats för att ge användaren möjlighet att samla, förstå och dela sin hälsoinformation i ett enkelt format. Produkten utgörs av en applikation (“App”) och Lifecaddys tjänster och tillhörande plattform tillhandahålls genom applikationer för iOS och Android (“Appen”) samt på webbplatsen www.lifecaddyhealth.com

2.2 Kontoinnehavaren kan välja att automatiskt generera ett vaccinkort, för sig själv eller för de utomstående personer för vilka Kontoinnehavaren skapat en profil. Det automatiskt genererade vaccinkortet baseras på Folkhälsomyndighetens uppgifter om tidigare och aktuella svenska vaccinationsprogram. Dessa uppgifter är generellt angivna och individuella avvikelser kan finnas.

3. Kontoinnehavarens rättigheter och skyldigheter

3.1 Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående och i Appen är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin profil på Appen uppdaterad och aktuell.

3.2 Kontoinnehavaren ansvarar för att Kontot används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i Appen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar i eller via Appen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

3.3 Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av den användare som Kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. Lifecaddy ansvarar inte för utomståendes missbruk av Kontot eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

3.4 Kontoinnehavaren ska inhämta medgivande från utomstående person för att a) skapa en profil; samt b) dokumentera information som rör samma persons hälsa, i Kontot. Ovanstående skyldighet skall ej tillämpas i de fall då Kontoinnehavaren är vårdnadshavare för utomstående person och denne samtidigt är under arton (18) år gammal.

3.5 Kontoinnehavaren är från var tid till annan skyldig att utan dröjsmål ta bort utomstående persons profil och all information om samma person på dennes begäran.

3.6 Kontoinnehavaren ansvarar för att granska det automatiskt genererade vaccinationskortet och tillfoga ändringar i detta om så behövs.

3.7 Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Appen som framgår av Lifecaddys vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivning avseende Appen, vilken finns tillgänglig via Appen.

3.8 Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av Lifecaddy för att kontakta Kontoinnehavaren med information och erbjudanden. Kontoinnehavaren har rätten att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. Lifecaddy är skyldig att bifalla Kontoinnehavarens förfrågan då denna registreras hos Lifecaddy.

3.9 Kontoinnehavaren kan aktivera notifikationer respektive SMS-påminnelser i Appen och godkänner därmed att Lifecaddy skickar meddelande till Kontoinnehavaren genom notifikation och/eller SMS. Kontoinnehavaren har rätt att inaktivera dessa funktioner när som helst om så önskas. Detta görs enkelt genom att ta bort telefonnummeret i Mitt pass. Notifikationer avaktiveras genom att gå in på inställningar för notifikationer på telefonen.

4. Lifecaddy Health Operations ansvar

4.1 Lifecaddy ansvarar för att dessa användarvillkor samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig via Appen.

4.2 Innehåll som publiceras eller tillhandahålls av Lifecaddy i Appen, via sociala medier eller genom andra plattformar är inte avsett att användas i stället för en läkares eller annan legitimerad vårdpersonals rekommendation, bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom eller andra tillstånd. Användning av Appen är endast avsett som ett hjälpmedel för Kontoinnehavaren och för att underlätta vid vårdbesök. Lifecaddy bär inte i något avseende ansvar som vårdgivare.

4.3 Lifecaddy ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen av Kontoinnehavare eller tredje part. Lifecaddy ansvarar inte heller för förlust av data.

4.4 Lifecaddy ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för Appen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

4.5 Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar Lifecaddy för att Appen: a) är tillgänglig enligt punkt 4.6 - 4.7 nedan; och b) lagrar och tillhandahåller Kontoinnehavarens data och annan information som Kontoinnehavaren laddar upp.

4.6 Lifecaddy har som målsättning att Appen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavaren ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna besöka Kontot och Appen under dygnets alla timmar. Appen tillhandahålls enligt ovan, med avräkning för tillåtna avbrott såsom, men inte begränsat till, planerat och aviserat underhåll eller avbrott.

4.7 Lifecaddy ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av: a) fel i Kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Lifecaddy, trots att Lifecaddy på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa; b) annan omständighet som Kontoinnehavaren ansvarar för enligt Avtalet; c) virus eller annat angrepp på säkerheten som uppkommer trots att Lifecaddy på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 9 nedan.

4.8 Avbrott eller fel i Appens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Lifecaddys kundtjänst via support@lifecaddy.com (dygnet runt).

4.9 Fel ska i första hand åtgärdas genom felavhjälpning, om detta kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Lifecaddy. Lifecaddy har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet under förutsättning att detta kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kontoinnehavaren.

4.10 Lifecaddy ansvarar inte för fel som beror på Kontoinnehavaren eller något förhållande som Kontoinnehavaren ansvarar för. Lifecaddy ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras eller hänvisas till i Appen.

5. Meddelanden

5.1 Lifecaddy kan från tid till annan sända bekräftelse, påminnelse eller annat meddelande till Kontoinnehavaren i Appen. Meddelanden ska ske i appen, per SMS eller via e-post.

5.2 Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda; a) om levererat till Kontoinnehavaren i Appen: när kontoinnehavaren bekräftat mottagandet, b) om levererat med sms: när avsänt till Kontoinnehavaren eller c) om avsänt med e-post: när mottagandet behörigen bekräftats.

6. Personuppgifter

6.1 För information om hur Lifecaddy hanterar och behandlar Kontoinnehavarens personuppgifter hänvisas till Lifecaddys integritetspolicy. I vår integritetspolicy finns detaljerad information om Lifecaddys personuppgiftshantering inklusive tydliga instruktioner om Kontoinnehavarens rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

7. Otillåten användning och information

7.1 Lifecaddy ser allvarligt på all otillåten användning av Kontot och Appen i strid med dessa användarvillkor och/eller Lifecaddys vid var tid gällande policys. Lifecaddy kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsedd otillåten användning av Kontot eller Appen.

7.2 Lifecaddy förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till Kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen, stänga av Kontoinnehavarens Konto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda Appens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har Lifecaddy dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.

7.3 Om Kontoinnehavaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är Kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla Lifecaddy skadeslöst från all skada som Lifecaddy orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

8. Avtalstid och uppsägning

8.1 Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt då Kontoinnehavaren registrerat ett Konto hos Lifecaddy. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Om Kontoinnehavaren säger upp avtalet och avslutar Kontot ska Lifecaddy skyndsamt ta bort det avslutade Kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Kontoinnehavaren.

8.2 Lifecaddy har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Kontoinnehavarens Konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

8.3 Kontoinnehavare som har avstängts från Konto i enlighet med denna punkt 8 har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Konto utan att särskilt tillstånd erhållits av Lifecaddy.

9. Force Majeure

9.1 Lifecaddy ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Lifecaddys kontroll och som Lifecaddy skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Lifecaddy inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

10. Immateriella rättigheter m.m.

10.1 Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Lifecaddys varumärke, firma och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålls av Lifecaddy i Appen, såsom men inte begränsat till dessa användarvillkor, tillhör Lifecaddy (eller i förekommande fall Lifecaddys licensgivare) med ensamrätt. Lifecaddy förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. Kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Lifecaddys material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller Lifecaddys instruktioner från tid till annan, är ej tillåten. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Lifecaddys immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. Lifecaddy förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Lifecaddys immateriella rättigheter.

10.2 Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Lifecaddys tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster åt Kontoinnehavaren, ska tillfalla Lifecaddy med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

11. Utveckling och villkorsändring

11.1 Lifecaddy förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Konto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Appen, per SMS och/eller e-post. Vid var tid gällande användarvillkor kan erhållas via Appen.

11.2 Kontoinnehavaren har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Lifecaddys förändring av Appen eller Avtalet är till väsentlig nackdel för Kontoinnehavaren.

12. Övrigt

12.1 Kontoinnehavaren får ej överlåta Avtalet eller rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

12.2 Lifecaddy har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

13. Tvist

13.1 För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Integritetspolicy - Summering

På Lifecaddy jobbar läkare, patienter, ingenjörer och tekniker med ett mål om att individen ska kunna hantera sin hälsoinformation på ett säkert och tryggt sätt. Vi använder tvåstegsverifiering via BankID för att säkerställa din identitet och krypterar all personlig information, även för oss som arbetar med Lifecaddy.

Vad innebär det?

Den personliga informationen som användaren sparar i appen är enbart tillgängliga för användaren samt de personer denne aktivt väljer att dela dessa uppgifter med.

Vi följer gällande lagar och regler enlig dataskyddsförordningen (GDPR) och jobbar kontinuerligt med att se över och uppdatera våra system.

Vi bryr oss om din säkerhet - det är viktigt att du gör det också

Vi uppmanar alla att se över sin digitala säkerhet på alla sina enheter. Det innebär t ex att använda tvåstegsverifiering på så många ställen som möjligt och att alltid logga ut från Lifecaddy eller andra appar. Var mycket varsam med ditt BankID, koder och andra lösenord. Inga digitala produkter är 100% säkra men tillsammans kan vi göra väldigt mycket för att skydda oss själva och varandra. Hos Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) kan du läsa mer om vad du som privatperson kan göra för att skydda dina lösenord.

www.msb.se

Integritetspolicy - Fullständig version

Integritetspolicyn gäller för all användning av applikationen Lifecaddy (“Appen”) samt besökare till lifecaddyhealth.com (”Hemsidan”). Den person som laddat ner och/eller använder Appen kallas i det följande “Användare”. Med ”Avtalet” avses fortsättningsvis det avtal som Användaren träffar med Lifecaddy Health Operations genom att skapa ett Konto (”Kontot”), enligt vid var tid gällande anvisningar i Appen.

Genom att logga in i Appen accepterar Användaren denna integritetspolicy samt aktuella användarvillkor som när som helst finns att tillgå via Appen eller på vår hemsida.

Personuppgifter som hanteras av Lifecaddy

För att Lifecaddy ska kunna säkerställa en hög säkerhetsnivå används BankID vid inloggning i Appen. Genom BankID finns Användarens förnamn, efternamn och personnummer tillgängligt. Vid användning av Appen kan Användaren dessutom komma att uppge information som rör den egna hälsan, familjemedlemmar eller andra personuppgifter. Dessa uppgifter lagras för Användarens fortsatta nyttjande och ökade funktionalitet i Appen. Uppgifterna lagras i krypterat format och kan därför endast ses av Användaren - eller dem Användaren aktivt valt att dela dessa uppgifter med - genom inloggning i Appen. Informationen kan ej läsas av Lifecaddy Health Operations AB eller potentiella underleverantörer.

Hur personuppgifter används

Användarens personuppgifter används för att skapa så bra funktionalitet som möjligt genom personlig utformning och anpassningar i Appen. Exempel på detta är framtagning av ett för Användaren utformat vaccinkort respektive för möjlighet till att ta emot SMS-påminnelser.

Vem som har tillgång till personlig data

Den information och de personuppgifter som Användaren sparar i Appen är enbart tillgängliga för användaren samt de personer denne aktivt väljer att dela dessa uppgifter med. Lifecaddy har endast tillgång till Användarens personuppgifter och data i krypterad form och kan således ej läsa den information som registreras av Användaren. Information eller persondata som registrerats av Användaren kan inte heller göras tillgänglig för Lifecaddy på Användarens begäran.

Lagring och skydd av personuppgifter

Lifecaddy är en egenutvecklad plattform som ägs av Lifecaddy Health Operations. Uppgifter som registreras av Användaren sparas på vår infrastruktur. För att skydda Användarens personuppgifter lagras dessa i separata, krypterade databaser. All data lagras på servrar inom EU/EES.

Delning av data med tredje part

Lifecaddy kommer inte att sälja eller dela användarens personliga information till tredje part i kommersiella syften. I fall där Lifecaddy enligt nationell lag är skyldig att lämna ut personuppgifter rörande användaren, kommer begränsningarna av delning med tredje part enligt denna punkt ej att tillämpas.

Lifecaddy följer gällande lagar och regler enlig dataskyddsförordningen (GDPR). Vi jobbar kontinuerligt med att se över och uppdatera våra system för att användare ska känna sig trygga och säkra.

Personuppgiftsansvar

Lifecaddy Health Operations är personuppgiftsansvarig för tillhandahållandet av Tjänsten och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Lifecaddy Health Operations har även utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandling.

Uppsägning och borttagande av data

Användaren kan när som helst radera all sin tidigare tillagda data direkt i Appen. All data som användaren raderar i Appen försvinner från Lifecaddys plattform och kan därefter inte återskapas.

Om användaren vill ta bort hela sitt Konto, och därmed säga upp Avtalet, kan Användaren skicka sin begäran om radering av Kontot via e-post. Lifecaddy kommer därefter behandla Användarens ärende snarast möjligt. Om Användaren säger upp avtalet, ska Lifecaddy skyndsamt ta bort all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Användaren. Raderad data kommer efter att den tagits bort från Lifecaddys servrar inte kunna återskapas av Lifecaddy i någon form.

Ändringar i policyn

Denna policy kan komma att tillfogas ändringar. Vid väsentliga ändringar kommer Användaren att informeras om dessa via Appen. Vid var tid gällande integritetspolicy kan erhållas via Appen samt via hemsidan www.lifecaddyhealth.com.

Kontakt

Frågor kring hur Lifecaddy hanterar personuppgifter är alltid välkomna och kan ställas till oss på privacy@lifecaddyhealth.com

Alternativt.

Lifecaddy Health Operations AB
Munkbron 11
111 28 Stockholm